طراحی بدون استراتژی یعنی هنر؛ طراحی به هـمـراه استراتژی یعنی بازاریابی.